mediestudier

Jane Singer: Journalistrollen utmanas på – och av – nätet

Posted in journalistik, medieetik, medieforskning, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 23 juli 2010

Jane Singer verkar både i USA och i Storbritannien, vid Iowa- och Central Lancashire-universiteten. Hon deltog som journalist i de första experimenten på nätet på 1990-talet men är numera en av de centrala forskarna vad gäller nätjournalistikens utveckling. Vid konferensen i Braga spaltade hon upp olika tecken på att gränserna mellan journalister och andra nätskribenter blivit allt suddigare; allt mer porösa.

Hon använde sig av en uppdelning i yrkesutövning, innehåll, relationer och roller.

Yrkesutövning. Hantverket kan till stor del utövas av andra än professionella journalister. Och vad gäller yrkesetiken så ansåg Jane Singer att det inte är självklart att etiken hos exempelvis bloggare skiljer sig från journalisternas etik.

Innehåll. En artikel/berättelse på en professionell journalistisk sajt är numera allt mer flexibel och öppen för bidrag från användare/läsare och för synpunkter på upplägget utifrån (tydlig trend även i Michael Karlssons bok ”Nätnyheter”, som kommer på Sim(o) i september). Medieformatet (ljud, bild, text, rörlig bild, grafik med mera) kan vävas ihop med andra format. Det redigerade ”informationspaketet” kan konsumeras bitvis, journalistens inflytande över en samlad helhet minskar.

Relationer (till källor och publik). Journalisternas – och bloggarnas – källor blir i allt större omfattning datasamlingar som är upplagda på nätet. Ibland utnyttjas inte journalisternas intervjukunskaper. Tidigare fanns tydliga väggar som skiljde producenten och publiken åt. Så är det inte längre.

Roller. Väldigt många fler kan i dag publicera sig på nätet. Den traditionella utgivarrollens kontroll, makt och auktoritet minskar. Och i rollen som grindvakt (gatekeeper) har journalisten inte längre en monopolställning. Fler källor och potentiella infallsvinklar är tillgängliga på nätet.

Jane Singer sammanfattade sin framställning med att snart sagt alla aspekter på journalistens verksamhet är ifrågasatt. Men en sak kvarstår, nämligen att journalisternas resurser och  sociala position ännu gör det möjligt för dem att inhämta sådan information som det är svårt för den enskilde användaren/bloggaren att få fram. En ny journalistroll kommer att utvecklas, spådde Jane Singer.

Annonser

Kommentarer inaktiverade för Jane Singer: Journalistrollen utmanas på – och av – nätet

Kritiska perspektiv på mediemakt

Posted in medieforskning, mediehistoria, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 21 juli 2010

I ett delseminarium på mediekonferensen i Braga i norra Portugal använde Des Freeman, forskare vid Goldsmiths, University of London, fyra kategorier för att klassificera olika kritiska perspektiv på mediernas makt. På engelska börjar varje kategori på bokstaven C.

Consensus: Mediemakten är fördelad på olika händer och har inget centrum. Medierna bör utkrävas ett socialt ansvar för sin verksamhet. Några teoretiker är Siebert på 1950-talet och Dahl på 1960-talet.

Control: Medierna legitimerar dominerande diskurser i samhället. Allt större medieföretag främjar elitens intressen. Några teorier har formulerats på 1970- och 1980-talen av Chomsky (en propagandamodell) och av Bourdieu (symboliskt kapital).

Chaos: Eliternas kontroll över medierna vittrar bort och ersätts av mediekonvergens (Jenkins) och kulturellt kaos (McNair). Mångfalden vid inledningen av 2000-talet betonas även av nätpionjärer som Jarvis och Shirky.

Contradiction: Själv förordade Freeman Antonio Gramscis perspektiv; ett givet socio-historiskt ögonblick är aldrig homogent utan är fyllt av motsättningar. Mediernas makt i dag är flytande och inte total, flexibel och dynamisk.

Natalie Fenton, forskare vid samma universitet som Freeman, anförde att ett problem med de flesta av de uppräknade kategorierna är att de inte diskuterar vad olika slags mediemakt betyder för olika politiska system. När, och i vilka avseenden, kan medierna bidra till fördjupad demokrati? Och när försvårar de tvärtom medborgarnas deltagande i det politiska styrelseskicket?

Kommentarer inaktiverade för Kritiska perspektiv på mediemakt

Mediernas ansvarighet diskuteras på internationell konferens i Portugal

Posted in journalistik, medieforskning, mediernas ansvarighet, medieutveckling, sociala medier by Torbjörn von Krogh on 20 juli 2010

Ungefär 500 medieforskare från Europa och 500 från Afrika, Amerika, Asien och Australien är samlade till årlig konferens, denna gång i Braga i norra Portugal. Mycket handlar förstås om den förändring som nätet innebär för produktion och konsumtion av medier och en panel i dag tog upp mediernas ansvarighet under rubriken ”Building Accountable Media Cultures”.

Indienkännaren Pradip Ninan Thomas inledde. Han menade att i ett indiskt perspektiv är det viktigare att först utveckla ”social accountability” för att sedan komma till ”media accountability”. Behoven är stora, samhällets ansvarighet begränsad. Bland annat uppgav Thomas att 30 miljoner fall står i kö i rättsväsendet, varav 50 000 till Högsta domstolen.

Divina Frau-Meigs, professor vid Sorbonne och enligt egen utsago ”media education activist”, manade forskarkollegorna att utveckla nya begrepp och nya teorier för att fånga dagens förändrade situation. Hur socialiseras vi från unga år i det impregnerade mediesamhället? Vad innebär ”digital literacy”? Är ”self-regulation” överspelad till förmån för ”co-regulation”?

Marcos Palacios, brasiliansk medieprofessor, betonade rubrikens insikt att det finns mer än en mediekultur, media cultures. Mångfalden har ökat snabbt, men ännu inte lett till en motsvarande rikedom på ansvarsformer. Tvärtom ger nätets jämlikhet ett intryck av att alla aktörer har samma ansvar. Men resurserna och inflytandet är inte jämnt fördelat och därför bör även ansvaret graderas.

Barbie Zelizer, känd medieforskare från USA, problematiserade begreppet ”media accountability”. Det har hittills varit mest inriktat på västliga, traditionella medier och behöver utvecklas för att vara relevant i nya mediemiljöer i flera länder med olika politiska system, olika medietraditioner  och olika former av medieanvändning. Det bör enligt Zelizer klara av att ”decode noise, messiness and contradictions” med mera i medieflödet.

Kommentarer inaktiverade för Mediernas ansvarighet diskuteras på internationell konferens i Portugal